Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Thiết lập đa ngôn ngữ khi sử dụng tawk.to cho WordPress

Bạn đang sử dụng WordPress kết hợp WPML và muốn thiết lập cho tawk.to hiển thị sang ngôn ngữ tương ứng? Bắt đầu nào, hãy nhớ không sử dụng plugin Tawk WordPress. Thay vào đó, hãy sử dụng mã nhúng của Tawk chèn bằng đoạn mã sau trong file footer.php của của bạn: