Bùi Thúc Đồng

Bùi Thúc Đồng

0972270066 | [email protected]

Font chữ Việt sử dụng trên Canva

Canva được sử dụng rất nhiều, nhưng mỗi lần tìm Font là một lần nhức nhối 😀 giờ thì đỡ hơn vì đây là danh sách các Font chữ trên Canva hiển thị tốt với tiếng Việt Anton Arial Arimo Cado Helvetical World Nunito Noto Montserrat Quicksand Roboto Lato Lora Cabin Regular Alfa Slab One… Continue reading

Mamp Pro error: Either you did not provide the necessary admin credentials or the MAMP PRO package could not be initialized correctly You can either restart the application and try again or re-install the software

Sau khi nâng cấp hệ thống, MAMP Pro mở lên và báo lỗi: “Either you did not provide the necessary admin credentials or the MAMP PRO package could not be initialized correctly You can either restart the application and try again or re-install the software..” Bạn bật Terminal lên và chạy lệnh: [copy]sudo launchctl load… Continue reading

Crocoblock bộ công cụ hoàn hảo dành cho Elementor Builder

Crocoblock đã tạo ra một bộ sưu tập đầy đủ các plugin cao cấp cho Nội dung động, Trang web thương mại điện tử và Hiệu ứng cho các thành phần. Khám phá các Mẫu động: được thiết kế sẵn, mã hóa trước và thích ứng với thị trường ngách. Không có sản phẩm tương… Continue reading