Bùi Thúc Đồng

Bùi Thúc Đồng

0972270066 | [email protected]

Selex Motors

Selex Motors được thành lập vào năm 2018 với khát vọng thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua phương tiện điện thông minh.