Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Mô hình 4 M’s trong Marketing

Mô hình 4 M’s trong Marketing 56 năm trước, E. Jerome McCarthy đã giới thiệu mô hình 4P’s trong Marketing: Sản phẩm (Product), Giá cả (Price), Hệ thống phân phối (Place) và Truyền thông (Promotion). Ngày nay, Sản phẩm (Product) vẫn đang là xuất phát điểm của hầu hết các chương trình marketing, nhưng 3… Continue reading