Tag: sales

  • Di field khong fail

    Đi field không fail

    12/04/2017
    Đi field không fail Làm FMCG đi field ( hay còn gọi là đi thị trường) là 1 công việc…