Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Tăng tốc WordPress và tối ưu

Tài nguyên tham khảo và plugins giúp tăng tốc và tối ưu website sử dụng WordPress Page Caching Plugins WP Fastest Cache – This plugin creates static html files from your dynamic WordPress blog. WP Super Cache – This plugin generates static html files from your dynamic WordPress blog. After a html file is generated… Continue reading